• Foto: Leo Caharija

Preklic javnih dražb z zlorabo

petek, 2. december 2016, 16:13

Dne 18.11.2016 so Primorske novice objavile izjavo novega upravitelja Marka Zamana o preklicu javnih dražb za prodajo kompleksa Mip Kromberk, ki ga utemeljuje z okoliščinami, s katerimi da je bil seznanjen po razpisu javne dražbe in da se bo, upoštevajoč nove ugotovljene okoliščine, trudil za prodajo Mipovega premoženja na tak način, da bo upnikom omogočil poplačilo v čim večji možni meri.

Takšna izjava, ki dejansko sporoča javnosti, da so razpisane javne dražbe samostojnih enot Mipa v Kromberku škodljive in jih je bilo treba preklicati, je lažna in zavajajoča. S takšnim preklicem javnih dražb za prodajo samostojnih enot je Marko Zaman nedopustno zlorabil funkcijo stečajnega upravitelja zato, da uresničuje namero ločitvenega upnika DUTB d.d. (v nadaljevanju DUTB), da prevzame Mipovo premoženje v Kromberku v naravi in to po možnosti brez prodaje, kar s pobotom svojih terjatev do Mipa d.d. - v stečaju.

Kako prodati Mipovo premoženje v Kromberku je DUTB zapisala že v njeni prvi obrazložitvi predloga za mojo razrešitev s funkcije upravitelja v tem stečajnem postopku, decembra 2015, ki se, prepisano iz te obrazložitve, glasi: “Stališče DUTB je, da bi se morala strojna oprema v obratu Kromberk odprodati najugodnejšemu ponudniku, izpraznjene nepremičnine pa bi se odprodale v okviru stečajnega postopka, kjer bi se tlakovala pot za morebitni vstop druge dejavnosti. V kolikor ne bi prišlo do interesa za odkup nepremičnin na trgu, bi DUTB po vnaprej dogovorjeni znižani ceni preučila možnost odkupa oziroma pobota terjatev. Naj ob tem dodam še tedanjo izjavo predstavnika DUTB, da mesna industrija nima kaj več iskati na tem prostoru.”

DUTB mi je celo priporočila dva takšna tuja “najugodnejša ponudnika”, ki bi odkupila vso strojno opremo in naprave iz obrata Kromberk, eden njih je celo že ponudil zanje 800.000 evrov, kar je naš cenilec strojne opreme ob začetku stečajnega postopka ovrednotil blizu osem milijonov evrov.

Te premičnine pa so tudi proste bremen, kupnina zanje predstavlja splošno stečajno maso, iz katere se poplačajo prednostne terjatve (bivši delavci) in navadni upniki. Zato sem si kot upravitelj prizadeval, da jih čim bolje prodamo in to v sklopu tehnološko zaokroženih samostojnih enot, torej v funkciji, kot so delovale v okviru poslovne celote. Potencialnim kupcem smo nekaj teh enot smo že dali v najem.

DUTB, ki ima interes postati lastnik celotnega obrata Kromberk s prodajo oziroma s pobotom svojih terjatev do Mipa, kar mimo pravil stečajnega postopka, pa zasleduje cilj, da se tudi strojna oprema in naprave prodajo posebej in to za bistveno nižjo ceno od tržne, da bo njeno plačilo zanje v splošno stečajno maso zaradi tega čim nižje ali pa nič.

Takšno sumljivo in za vse upnike škodljivo kupčijo sem upravitelj tedaj zavrnil, zato pa bil deležen vseh mogočih pritiskov, groženj in soočen z nezakonitimi postopki moje razrešitve.

DUTB je po osmih poskusih, tudi z zlorabo institucije upniškega odbora in na podlagi vsebinsko nepravilnih pooblastil, nazadnje uspelo, da sem bil razrešen s funkcije upravitelja v tem stečajnem postopku.

Za novega upravitelja je bil imenovan Marko Zaman, ki je kot odvetnik tudi pogodbeni sodelavec DUTB in že leto dni deluje z DUTB pri uresničevanju njenega načina prodaje oziroma prevzema Mipovega premoženja v Kromberku. Preklic javnih dražb za prodajo kompleksa Mip Kromberk je dejansko le Zamanovo vidno konkretno dejanje v tej smeri.

Zato se čutim dolžnega, da javnost, ki spremlja dogajanja v zvezi s prodajo Mipovega premoženja v Kromberku in še posebej potencialne kupce tega premoženja, seznanim z dejanskim stanjem in razlogi, da do pričakovane prodaje ne pride.

Po dveletnem skrbnem delu s sodelavci, smo po napotilu stečajnega sodišča in skladno s stališčem upniškega odbora pripravili Mipov proizvodno poslovni kompleks - Obrat Kromberk za prodajo po delih. Oblikovali smo 16 tehnološko zaokroženih samostojnih enot, za kakršne se zanimajo tudi potencialni kupci.

Po opravljeni parcelaciji ter cenitvi in vpisu novo nastalih parcel v zemljiško knjigo smo predlagali pristojnemu sodišču, da izda sklep o prodaji, najprej 15 samostojnih enot, kar je Okrožno sodišče v Novi Gorici tudi storilo. DUTB pa se je kot ločitvena upnica na ta sklep sodišča pritožila, čeprav je ves čas trdila, da prodaji po enotah ne nasprotuje, a je Višje sodišče v Ljubljani to pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep o prodaji prvostopenjskega sodišča. Na tej podlagi sem dal septembra letos objaviti na Ajpesu javne dražbe za 15 samostojnih enot, ki so bile razpisane za zadnje dni novembra letos.

Samostojne enote številka 16 pa tokrat še nismo mogli dati naprodaj, ker je to DUTB preprečila. Manjši solastnik te enote je namreč Zavod za blagovne rezerve Republike Slovenije in jo je bilo treba oblikovati z njim kot etažno lastnino. K pripravljenemu sporazumu o ustanovitvi etažne lastnine je Zavod za blagovne rezerve sicer že podal svoje soglasje, vendar morajo soglasje k takšnemu sporazumu, po določilih stvarnopravnega zakonika, podati tudi hipotekarni upniki, v našem primeru so to DUTB, Unicredit banka Slovenije d.d. in TCK d.o.o. (prej Hypo), ki pa svojega soglasja, kljub številnim urgencam, niso dali, čeprav gre pri tem dejansko le za formalnost, torej le za spremembo vpisa hipoteke iz ene parcele kot celote na posamezne etažne dele. Položaj hipotekarnih upnikov se s takšnim prenosom hipoteke ne spremeni, znesek hipoteke ostane isti. DUTB ni navedel utemeljenega razloga za odlašanje s podpisom, druga dva upnika pa sta sporočila, da bosta sledila odločitvam DUTB-ja in s tem le potrdila, da DUTB onemogoča prodajo samostojne enote številka 16.

Neutemeljeno oviro DUTB in ostalih hipotekarnih upnikov pri oblikovanju etažne lastnine ter s tem prodajo samostojne enote številka 16 smo v skrajnem primeru predvideli preseči s predlogom za izdajo odločbe sodišča v nepravdnem postopku, ki bi nadomestila dejanja hipotekarnih upnikov, kar pa ni bilo moč storiti, saj je z mojo razrešitvijo s funkcije upravitelja DUTB za enkrat preprečila to namero in rešitev.

Ne glede na zaplet pri prodaji samostojne enote številka 16, ki bi bila pač dana naprodaj naknadno, takoj ko bo vpisana kot etažna lastnina v zemljiško knjigo, pa v ničemer ne moti in ne zadeva prodaje drugih 15 samostojnih enot, ki so že bile dane na dražbo, kar je potrdilo in dovolilo tudi stečajno sodišče. Vse te enote so bile namreč oblikovane strokovno, z upoštevanjem vseh standardov in pogojev za delovanje samostojnih enot, kar je tudi predpogoj za njihovo uspešno prodajo.

Vse navedene okoliščine je sedanji upravitelj Marko Zaman vseskozi dobro poznal iz sodelovanja z DUTB, nazadnje pa so ta dogajanja podrobno opisana tudi v mojem rednem poročilu upravitelja, z dne 3.10.2016, ki ga je g. Zaman prejel tudi na primopredaji poslov dne 13.10.2016. Njegova izjava o novih ugotovljenih okoliščinah, ki da so narekovale preklic javnih dražb, je zato nedostojno javno sprenevedanje, ki terja moj odziv in tudi dodatna vprašanja trenutnemu upravitelju g. Zamanu v stečajnem postopku nad družbo MIP.

MIROSLAV BENEDEJČIČ, Koper


Povej naprej:

 

Mnenja